NABÓR 2016/2017

 

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO ODDZIAŁU MIĘDZYNARODOWEGO

w II Liceum Ogólnokształcącym

im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

na rok szkolny 2016/2017

(klasa I h pre-IB)

 

Rekrutacja do klasy I H pre – IB (oddział międzynarodowy)

Uwaga! Terminy związane z rekrutacją do oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku są inne, niż terminy rekrutacyjne do pozostałych oddziałów w szkole i w innych liceach!

1. Do klasy pierwszej oddziału międzynarodowego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. O przyjęcie do oddziału międzynarodowego może się ubiegać kandydat, dla którego II LO jest szkołą pierwszego wyboru (ze wskazaniem na pierwszym miejscu oddziału międzynarodowego).
2. W przypadku kandydata do  klasy I H pre – IB o przyjęciu decyduje liczba punktów możliwych do uzyskania za:

 • wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu - maksymalnie 100 punktów,
 • oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, języka obcego, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie - maksymalnie 80 punktów,
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,  
 • szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - maksymalnie 15 punktów,
 • wynik sprawdzianu kompetencji językowych, przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną - maksymalnie 70 punktów.

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału międzynarodowego, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

4. Wszyscy kandydaci do oddziału międzynarodowego w tym laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych.

5. Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zapoznania się z zasadami funkcjonowania programu Matury Międzynarodowej Organizacji International Baccalaureate.

6. Sprawdzian kompetencji językowych:

 • część pisemna - max. 50 punktów,
 • część ustna - max. 20 punktów;

Kandydaci do oddziału międzynarodowego mogą zdobyć maksymalnie 270 pkt.

 7. Część ustna sprawdzianu kompetencji językowych odbywa się w formie

 • autoprezentacji,
 • odpowiedzi na pytanie o zasady funkcjonowania programu IB DP,
 • interpretacji jednego przysłowia oraz rozmowy na temat wylosowanego topiku (zakres materiału dostępny na stronie internetowej szkoły).

8. Kandydaci legitymujący się certyfikatem FCE, CAE, CPE są zwolnieni z części pisemnej sprawdzianu z języka angielskiego pod warunkiem przedłożenia kierownikowi programu IB oryginału certyfikatu.

 • Kandydat uzyskuje za certyfikat FCE: A - 50 punktów, B - 45 punktów, C - 40 punktów,
 • Kandydat uzyskuje za certyfikaty CAE i CPE: oceny: A, B, C - 50 punktów.

9. Kandydat zwolniony z części pisemnej sprawdzianu kompetencji językowych przystępuje do jego części ustnej.

Terminarz procesu rekrutacyjnego do oddziału międzynarodowego (IH pre - IB):

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym     

1.

Dzień Otwarty Szkoły (informacja na stronie internetowej szkoły).

Spotkanie organizacyjne dla uczniów i rodziców - nabór do oddziału międzynarodowego (przygotowującego do matury międzynarodowej - IH).

17 marca 2016 r. godz. 1600- 1800.

 

17 marca 2016 r. godz. 1800 sala 7.

2.

Składanie  wniosku przez kandydata  o przyjęcie do szkoły oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata).

Od 11 kwietnia do 11 maja 2016 r. do godz. 1500.

3.

Sprawdzian kompetencji językowych - część pisemna z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału międzynarodowego (IH pre-IB).

20 maja 2016 r. godz. 1400

4.

Sprawdzian kompetencji językowych - część ustna z języka angielskiego dla kandydatów do  oddziału międzynarodowego (IH pre-IB).

24 maja 2016 r. od godz. 800

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

31 maja 2016 r. o godz. 1500

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

24 czerwca - 28 czerwca 2016 r. do godz. 1200

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 29 czerwca 2016 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej (lista zawieraj imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowania kandydata do szkoły).

1 lipca 2016 r. godz. 1000.

9.

Spotkanie organizacyjne rodziców i uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych II LO.

1 lipca 2016 r. godz. 1700

10.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Od 6 do 14 lipca 2016 r. do godz. 1500.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR

II Liceum Ogólnokształcącego

im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

mgr Dariusz Bossowski