Kandydat pre-IB

Zakres materiału obowiązującego kandydatów do klasy pre - IB

 

Pisemny egzamin wstępny z języka angielskiego do klasy pre – IB (międzynarodowej) składa się z następujących części:

Część 1

 • Słowotwórstwo (8 pkt.)
 • Test wielokrotnego wyboru ( 8 pkt.)
 • Uzupełnianie luk (6 pkt.)

Część 2

 • Transformacje leksykalno-gramatyczne (8 pkt)
 1. Reported Speech
 2. Reporting verbs
 3. Passive voice
 4. I wish… / If only …
 5. Unreal past
 6. Conditionals ( Type 1, 2 )
 7. Prepositions
 8. Modal auxiliaries (present, past and future forms)
 9. Phrasal verbs
 10. Gerunds and Infinitives
 11. Relative clauses
 12. Countable and uncountable nouns
 13. Question tags
 14. Future Tenses (Future Perfect, Future Continuous)
 15. Present Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous)
 16. Past Tenses (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous)

Część 3

 • Rozumienie tekstu słuchanego (10 pkt)
 1. Test typu Prawda/ Fałsz
 2. Test wielokrotnego wyboru
 3. Dopasowywanie

Część 4

 • Rozumienie tekstu czytanego (10 pkt)
 1. test wielokrotnego wyboru
 2. pytania otwarte
 3. dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście
 4. dopasowywanie nagłówków
 5. test typu Prawda/ Fałsz

 

Maksymalna ilość punktów z egzaminu pisemnego: 50 pkt.

 

 

Przykładowy pisemny arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego   

 

 

Ustny egzamin z języka angielskiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału międzynaodowego trwa ok. 15 minut i składa się z czterech części:

 

Część 1 (2 punkty)

Kandydat zobligowany jest to do przedstawienia 3-min. autoprezentacji na temat swoich zainteresowań, osiągnięć oraz planów na przyszłość jakie wiąże z ukończeniem nauki w klasie realizującej program Matury Międzynarodowej.

 

Część 2 (2 punkty)

Celem drugiej części egzaminu jest sprawdzenie ogólnej wiedzy kandydata o programie Matury Międzynarodowej.

Przykładowe pytania:

         - Jakie aktywności chciałbyś realizować w ramach programu CAS?

         - Na jaki temat chciałbyś pisać Extended Essay i dlaczego?

         - Czym jest TOK?

 

Część 3 (3 punkty)

W trzeciej części egzaminu kandydaci zostaną poproszeni o interpretację przysłowia lub cytatu.

Przykładowe cytaty:

 • A house is made of walls and beams, a home is made of love and dreams’

 • Only after the last tree has been cut down, Only after the last river has been poisoned, Only after the last fish has been caught, Only then will you find that money cannot be eaten’

 • Some people, no matter how old they get, never lose their beauty - they merely move it from their faces into their hearts’

 

Część 4 (3 punkty)

W tej części egzaminu zdający zostanie poproszony o odpowiedź na jeden losowo wybrany temat poruszający następujące zagadnienia:

 

Człowiek

 1. What features of character do you think a true friend should have?
 2. How do you understand the saying 'never judge a book by its cover' with reference to people?

 

Dom

 1. What are the advantages and disadvantages of living in a big city?
 2. What type of problems can you have with your neighbours?

 

Szkoła

 1. Should physical education be a compulsory school subject?
 2. What would you like to change in the Polish educational system?

 

Praca

 1. Is it a good idea to have a part-time job while you’re still at school or university?
 2. Which job do you consider to be the most interesting and why?

 

Życie towarzyskie i rodzinne

 1. Which holiday do you consider to be the most important and why?
 2. Do you think a generation gap exists? Why yes / why not?

 

Żywienie

 1. Should fast food and sweets be forbidden at school canteens and school shops?
 2. What negative effects of unhealthy diet can you observe among your peers?

 

Zakupu i usługi

 1. What are the most popular ways of doing shopping among young people in Poland today?
 2. Supermarket or a small corner shop? Which one do you prefer and why?

 

Podróżowanie i turystyka

 1. Why do people travel to distant and exotic places?
 2. Tourism can have many negative effects on the places visited by tourists. Can you give some examples of that phenomenon?

 

Kultura

 1. Why nowadays more and more young people don't read books at all?
 2. Do you prefer reading a book first to watching its film adaptation or do the reverse?

 

Sport

 1. Extreme sports should be forbidden. Do you agree?
 2. Doing sport  today is just another way of making money and the true competition is dead. Do you agree with this statement? Why?

 

Zdrowie

 1. What are the reasons for eating disorders among many teenagers nowadays?
 2. Which disease do you consider to be the most dangerous for the mankind?

 

Nauka I technika

 1. Does the development of computers and robots pose any threats to humans?
 2. What is the greatest invention of the 20th century and why?

 

Świat przyrody

 1. What are the main reasons for so many animals becoming extinct?
 2. What can an average person do on daily basis to help save our planet?

 

Życie społeczne

 1. Do you think capital punishment should be allowed in Poland? Why?
 2. 2.       Do you think young people who commit minor crimes should go to prison or should they be offered other forms of punishment?

 

 

Wypowiedź ustna oceniana jest według następujących kryteriów:

 

Wymowa

Struktury leksykalno-gramatyczne

Poprawność językowa

Płynność

 

0 – 2 pkt.

 

0 - 3 pkt.

 

0 - 2pkt.

 

0 – 3pkt.

 

Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 20 punktów.