2016

How much physics is there in biology, chemistry and computer science? (Ile fizyki jest w biologii, chemii i informatyce?)
Pomysł polegał na szukaniu powiązań pomiędzy pokrewnymi dziedzinami nauki jakimi są nauki przyrodnicze. Uczniowie realizujący program fizyki skoncentrowali się na dwóch zagadnieniach istotnych we współczesnym świecie, t.j. sposobach przekazu informacji w przyrodzie oraz poszukiwaniu źródeł energii. Swoje spostrzeżenia przekazali w formie prezentacji i filmu. Grupa chemiczna zajęła się analizą codziennych, rutynowych czynności: wstawanie, przemieszczanie się, uderzanie, mycie zębów, jedzeni, i opisała je zasadami biologii, fizyki, chemii i informatyki. Produktem finalnym był film. Grupa informatyczna zainteresowała się superkomputerami, symulacjami w fizyce i astronomii, analizą fal dźwiękowych za pomocą komputerów, biologicznymi bazami danych, bioinformatyką. Grupa biologiczna w humorystyczny sposób udowodniła, że biologia jest wszędzie. Uczniowie nakręcili film, w którym spierali się co do ważności różnych dziedzin nauki.
Prezentacje uczniów uświadomiły wszystkim uczestnikom projektu, jak bardzo przedmioty te się przenikają i jak doskonale potrafią się uzupełniać.

2015

The milestones in scientific research in the field of biology, chemistry, computer science, medical science and physics (Przełomowe odkrycia naukowe w dziedzinie biologii, chemii, informatyki, nauk medycznych i fizyki) 
Kolejny projekt miał skupić uwagę uczniów na dokonaniach naukowców i na korzyściach płynących z przełomowych odkryć dla kolejnych pokoleń. Uczniowie w grupach przedmiotowych przygotowali prezentacje lub filmy. Ciekawym elementem były wywiady przeprowadzone z ludźmi nauki (lekarze, pracownicy naukowi), w których wypowiedzieli się oni na temat praktycznych zastosowań wynalazków t.j. leki hormonalne, laser, i przełomowych odkryć, np. poznanie struktury cząsteczki chemicznej, cząsteczki DNA.
Filmy i prezentacje umieściliśmy na stronie internetowej szkoły.

2014

The physical, chemical and biological properties of water in ecosystems of different level of pollution (Fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości wody w ekosystemach o różnym stopniu zanieczyszczenia)
Pierwszy projekt obejmował analizę jakościową wody pobranej z dwóch rzek o różnym stopniu czystości: rzeki Krzemianka i rzeki Biała przepływającej przez Białystok. Uczniowie pracowali w trzech grupach przedmiotowych. Grupa biologiczna wyłowiła próbki zooplanktonu (postacie dorosłe bezkręgowców oraz ich larwy), następnie przy pomocy klucza do oznaczania bezkręgowców, lup i mikroskopu określiła przynależność gatunkową organizmów wskaźnikowych. Grupa chemiczna przeprowadziła badania obejmujące zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, oznaczanie zasadowości i kwasowości, zawartość dwutlenku węgla oraz badanie flory bakteryjnej w Stacji Uzdatniania wody w Białymstoku. Grupa fizyczna skupiła sie na badaniu przewodnictwa właściwego wody, przejrzystości i temperatury. Grupa informatyczna pomogła opracować zgromadzone przez uczniów materiały w formie prezentacji multimedialnej.
Zwieńczeniem i podsumowaniem projektu była finałowa prezentacja uczniów kl. 3 h dla kl. 2 h.