IB DP - najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy wszystkich kandydatów do oddziału międzynarodowego do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące programy IB Diploma Programme.

 

                                                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                                                           Dariusz Bossowski 

 

 

International Baccalaureate

Diploma Programme

 

Frequently Asked Questions

 

 1.                  Co oznacza skrótowiec IB DP?

IB to skrócona nazwa matury międzynarodowej, która w języku angielskim brzmi International Baccalaureate. Jest też częścią nazwy organizacji IBO (International Baccalaureate Organization), która oferuje trzy międzynarodowe programy nauczania, realizowane w autoryzowanych szkołach tzw. IB World Schools. Te programy to: Priamary Years Programme, Middle Years Programme oraz Diploma Programme.  Stąd maturę międzynarodową nazywamy w skrócie IB DP.

 

2.                  Dlaczego warto wybrać IB DP?

IB DP jest programem, który daje uczniom możliwość podejmowania samodzielnych decyzji w wielu ważnych kwestiach (np. wybór przedmiotów), uczy samodzielności (np. praca nad EE) oraz odpowiedzialności (np. wolontariat). Jest dużym atutem podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, polskie i zagraniczne. W trakcie nauki uczeń doskonale opanowuje język angielski, rozwija  krytyczne myślenie, uczy umiejętności zarządzania własnym czasem.

 

3.                  Czy program IB DP pokrywa się z polskim programem szkoły średniej?

Program matury międzynarodowej z założenia nie realizuje polskiej podstawy programowej. Wiele zagadnień może się pokrywać, ale omawia się je w sposób bardziej pogłębiony z naciskiem na umiejętności praktyczne.

 

4.                  Ile przedmiotów może uczeń wybrać?

Należy wybrać 6 przedmiotów – po jednym z każdej grupy przedmiotowej (Jeśli szkoła nie oferuje przedmiotów z grupy 6., należy wybrać jeden dodatkowy przedmiot z pozostałych grup.) Wymagania IBO mówią o konieczności realizowania 3 przedmiotów podstawowych i trzech rozszerzonych (lub 2 podstawowych i 4 rozszerzonych).

 

5.                  Czy z każdego przedmiotu uczeń zdaje maturę?

Egzamin maturalny uczeń zdaje z każdego z sześciu  realizowanych przez dwa lata przedmiotów na wybranym poziomie. Do tego należy doliczyć zaliczenie z TOK-u, wypracowanie godzin z CAS-u oraz napisanie Extended Essay.

 

6.                  Czym się charakteryzują zajęcia lekcyjne w klasie IB?

Uczniowie uczą się w małych grupach (6-12 osób). Przewidzianych jest dużo zajęć praktycznych. Lekcje – z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego (innego niż angielski) - prowadzone są w języku angielskim.

 

7.                  Co się dzieje, jeżeli nie zbierze się wystarczająca liczba uczniów, aby utworzyć grupę?

W przypadku, gdy liczba uczniów wybierających dany przedmiot na określonym poziomie jest niewystarczająca, by utworzyć grupę, uczeń jest proszony o zmianę deklaracji wyboru przedmiotów.

 

8.                  Czy nauka w języku angielskim jest trudna?

Wydaje się, że w pewnym momencie przestaje uczniom IB DP robić różnicę, czy uczą się w języku angielskim czy polskim. Warto jednak zaznaczyć, że niewystarczająca znajomość języka znacznie utrudnia opanowanie materiału.

 

9.                  Jak punktowana jest matura międzynarodowa?

W maturze międzynarodowej można uzyskać maksymalnie 45 punktów - po 7 punktów z każdego z 6 zdawanych przedmiotów oraz 3 punkty za wyniki z TOK-u i EE.

 

10.              Czy trudno jest uzyskać na maturze 7 punktów?

Uzyskanie najwyższego wyniku wymaga od ucznia nie tylko doskonałej znajomości materiału, również umiejętności wykazania się tą wiedzą w języku angielskim.

 

11.              Czy po IB DP  można dostać się na  wyższe uczelnie w Polsce?

Polskie uniwersytety uznają maturę IB DP na równi z polską maturą. Przeliczają wyniki egzaminu na procenty lub punkty.

 

12.              Ile godzin w ramach CAS-u należy wypracować?

Przez dwa lata programu należy wypracować 150 godzin. Na każdą aktywność (kreatywność, aktywność, wolontariat) przypada 50 godzin. Zajęcia należy realizować systematycznie i jednocześnie prowadzić dziennik, w którym zapisuje się refleksje na temat przebiegu realizacji obranych aktywności.

 

13.              Kto może być supervisorem CAS-u?

Supervisorem CAS-u może być nauczyciel, trener siłowni lub osoba, której pomagamy w ramach

wolontariatu. Musi wyrazić chęć pełnienia tej funkcji i nie może być spokrewniony z uczniem. Jego obowiązkiem jest monitorowanie podjętych przez ucznia działań i  uzupełnianie odpowiedniej dokumentacji.

 

14.              Jaki jest cel  CAS-u?

Celem podejmowanych w ramach CAS-u aktywności jest odkrywanie własnych zdolności i rozwijanie nowych umiejętności. Część tych zajęć można realizować w szkole w ramach sekcji sportowych lub zajęć pozalekcyjnych. Wolontariat wymaga zaangażowania się w sprawy lokalnej społeczności (praca na rzecz ludzi lub zwierząt).

 

15.              Czy dziennik musi być pisany na bieżąco?

Wskazane jest, aby dziennik był pisany regularnie. W trakcie realizacji programu supervisor CAS-u

sprawdza systematyczność wpisów (zazwyczaj po każdej serii 30-u godzin) – zazwyczaj 3 razy w roku szkolnym. Inni nauczyciele nie mają wglądu do dziennika.

 

16.              Czy można prowadzić dziennik na YouTube?

Dziennik jest prowadzony w formie elektronicznej na specjalnie do tego przeznaczonej platformie, której częścią są standardowo wymagane przez IB dokumenty i kontrakty. Dziennik jest dokumentem, który może podlegać kontroli zewnętrznej.

 

17.              Czy CAS można realizować w czasie wakacji?

Aktywności w ramach CAS-u mogą być realizowane wyłącznie w roku szkolnym, równomiernie rozłożone na okres dwóch lat.

 

18.              Czy CAS jest niezbędny do zaliczenia IB DP?

Wypracowanie 150-u godzin w ramach CAS-u jest obowiązkowe i stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

 

19.              Czy w programie IB przewidziane jest wychowanie fizyczne?

Wychowanie fizyczne nie stanowi odrębnego przedmiotu, ale realizowane jest w ramach godzin CAS-u.

 

20.              Czego uczniowie uczą się na zajęciach TOK-u?

TOK opiera się na czterech sposobach zdobywania wiedzy (zmysły, rozumowanie logiczne, emocje oraz język) oraz sześciu obszarach wiedzy (matematyka, historia, sztuka, przedmioty przyrodnicze, przedmioty humanistyczne oraz etyka). Uczeń poznaje wzajemne relacje między tymi obszarami. Poza tym uczy się krytycznego myślenia.

 

21.              Na czym polega zaliczenie TOK-u?

TOK jest przedmiotem opartym na dwóch elementach zaliczeniowych. Należy napisać esej na jeden z sześciu zaproponowanych przez IBO tematów. Pracę tę sprawdza i ocenia egzaminator zewnętrzny. Kolejną częścią zaliczenia jest prezentacja, którą przygotowuje się w grupach 1-3 – osobowych na temat wybrany przez ucznia. Praca jest oceniana przez nauczyciela, ale wystąpienie jest nagrywane w celu ewentualnej weryfikacji przez IBO.

 

22.              Co to jest EE?

EE to skrótowiec od Extended Essay – jest to rodzaj pracy badawczej, pisanej w języku angielskim (praca z języka polskiego lub  języka obcego innego niż angielski  ). Esej powinien liczyć około 4000 słów (10 stron A4). Uczeń sam wybiera przedmiot i temat, ale pracę pisze pod nadzorem promotora (nauczyciel tego przedmiotu), który służy pomocą i radą na każdym etapie pisania eseju, w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

 

23.              Do jakiego stopnia temat EE jest dowolny ?

Temat eseju jest dowolny, ale uczeń jest zobowiązany wybrać zagadnienie, które nie wykracza poza ramy przedmiotu, np. EE z języka angielskiego może dotyczyć językoznawstwa, kultury lub literatury krajów anglojęzycznych.

 

24.              Jakie są korzyści z napisania EE?

Extended Essay uczy pracy w systemie akademickim. Zmusza do stawiania tez, gromadzenia danych i ich analizy, pracy z materiałami źródłowymi czy też pisania pracy zgodnie ze standardami uniwersyteckimi. Uczy dobrej organizacji pracy. Podczas rekrutacji na uczelnie zagraniczne EE może stać się ważnym elementem personal statement (esej o sobie) bądź rozmowy kwalifikacyjnej.

 

25.              Czy IB DP pochłania dużo czasu?

Kluczem do sukcesu wydaje się dobra organizacja czasu, znajomość angielskiego  i umiejętności przyswajania materiału.

 

26.              Czy uczeń jest w stanie pogodzić naukę w klasie IB DP  ze szkołą muzyczną?

Problemem może być dopasowanie obu planów zajęć. Należy pamiętać, że realizacja programu IB wymaga dużych nakładów pracy.

 

27.               Lepiej być dobrym uczniem w polskiej szkole czy przeciętnym uczniem IB?               

Zawsze warto być dobrym w tym, co się robi. W przypadku klasy IB należy  przede wszystkim szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy umiejętności językowe, które się posiada, pozwolą w pełni zaprezentować uczniowi jego wiedzę i negatywnie nie wpłyną na jego wyniki końcowe.

 

28.              Czy można poprawiać maturę międzynarodową?

Uczeń może podejść do jednej sesji egzaminacyjnej i dwóch poprawek.