CAS - Creativity Activity Service czyli wszechstronny rozwój osobowości

CAS jest jednym z trzech podstawowych elementów IB DP  wraz z Extended Essay oraz Theory of Knowledge, który ma na celu rozwinięcie:

₰        umysłu (Creativity)

₰        sprawności fizycznej (Activity)

₰        wrażliwość społecznej (Service)

 

By zaliczyć CAS uczeń:

₰        odbywa wybrane przez siebie zajęcia twórcze

₰        odbywa wybrane przez siebie zajęcia z zakresu wychowania fizycznego

₰        odbywa wolontariat w wybranym przez siebie miejscu

₰        prowadzi regularny zapis swoich odczuć i doznań oraz nowych umiejętności i doświadczeń wyniesionych z CAS-u               w formie pamiętnika na platformie ManageBac.

 

     Opiekę nad CAS-em sprawuje specjalnie przeszkolony nauczyciel CAS koordynator. Uczniowie powinni poświęcić CAS-owi średnio trzy godziny w tygodniu. Czas ten należy rozłożyć równo na trzy elementy omawianego przedmiotu: Creativity Activity & Service. Wszystkie aktywności powinny być wykonywane systematycznie. Najważniejszym elementem CAS-u jest CAS project, który musi trwać przynajmniej miesiąc i być odpowiedzią ucznia IB DP na potrzeby lokalnej społeczności.

Ogólna charakterystyka przedmiotu:

     Program CAS-u, jest specyficzny dla Matury Międzynarodowej. Zadania, jakie mają do wypełnienia uczniowie daleko wykraczają poza to, czego zwyczajowo oczekuje się od wychowanka w szkole. W programie IB duży nacisk kładzie się na twórcze działania, w obszarze których znajdują się miedzy innymi aktywności związane z kulturą i sztuką. Wymaga się od ucznia rozwijania jego własnych zainteresowań ale przede wszystkim stawiania sobie nowych wyzwań rozwojowych. Drugim ważnym komponentem CAS-u jest rozwój fizyczny, przez który rozumie się udział w wycieczkach turystycznych, czy wręcz ekspedycjach, zaangażowanie w imprezy sportowe, tworzenie własnych projektów sportowych, obozów, programów treningowych. Warto podkreślić, że szczególnie wysoko ceni się tu działania przekraczające charakter wyłącznie sportowy; dobrze, gdy są one ściśle sprzężone z wysiłkiem organizacyjnym czy pracą na rzecz wspólnoty. Ostatnim elementem jednakże równie istotnym co pozostałe jest wolontariat. Ma on na celu uwrażliwić młodzież na potrzeby innych ludzi, by poprzez przebyte doświadczenia lepiej poznawali siebie.

CAS      

     Warunkiem otrzymania dyplomu Matury Międzynarodowej, jest uczestnictwo w programie Creativity, Activity, Service, w ramach którego uczniowie doskonalą się w różnych pozaszkolnych umiejętnościach. Dbają o swoje zainteresowania artystyczne (Creativity), rozwój fizyczny (Activity) i aktywność społeczną (Service). Większość aktywności jest nadzorowana przez osobę pełnoletnią . Szkolny koordynator CAS ułatwia młodzieży znalezienie odpowiadających im form aktywności.

     Według założeń twórców programu IB, CAS ma wypełnić lukę w wychowaniu młodego człowieka powstałą w tradycyjnej szkole, w której kładzie się przede wszystkim nacisk na akademicki aspekt edukacji. Największe znaczenie ma bezpośredni kontakt z innymi ludźmi, nawiązywanie wzajemnych relacji, rozwój własnej osobowości. Młody człowiek musi zetknąć się z rzeczywistością, często różną od tej, w jakiej obraca się na co dzień, uczy się dawać siebie innym. Doświadczenia uzyskane w ramach CAS mają rozbudzać większą ciekawość świata, kształtować umiejętność pracy w grupie. Młodzież uczy się też samodzielności, obowiązkowości i niezależności w podejmowaniu decyzji.

 

Oto przykładowe formy aktywności podejmowane przez uczniów naszej szkoły:

Creativity – nauka fotografii, tańca, gry na instrumentach muzycznych, zajęcia teatralne, Odyseja Umysłu, twórcze zajęcia w świetlicach terapeutycznych dla osób z upośledzeniem umysłowym i inne.

Activity – różne zajęcia sportowe: koszykówka, siatkówka, sporty zimowe, żeglarstwo, jazda konna i inne.

Service - wolontariat w placówkach takich jak: domy dziecka, Dom Kombatanta, Ośrodek Opieki Całodobowej, świetlice terapeutyczne, pomoc w zajęciach hipoterapii, podczas obozów dla dzieci niepełnosprawnych.